CÁC DỊCH VỤ

  • Logistics

  • Kho hàng

  • Cảng container

  • Dịch vụ cấp điện, nước

  • Dịch vụ bảo vệ

  • Tư vấn giám sát 
  • Xử lý nước thải/ Vệ sinh môi trường