Sonadezi Chau Duc ‘s News

Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức thông báo mời thầu số 644/TBMT-SZC-BQLKCN ngày 29/05/2024, gói thầu: Xây dựng, CCLĐ thiết bị, đào tạo chuyển giao công nghệ Module 3 - ...