Sơ đồ tổ chức

Sodotochuc

Giới thiệu nhân sự

Ban kiểm soát
Bà Lưu Thị Thúy Vân
Trưởng Ban kiểm soát
Bà Đỗ Thị Đức Hạnh
Thành viên Ban kiểm soát
Bà Nguyễn Thị Thu Vân
Thành viên Ban kiểm soát
Hội đồng quản trị
Ông Phạm Xuân Bách
Ông Nguyễn Văn Tuấn
Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Ông Đinh Ngọc Thuận
Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
Ông Phạm Anh Tuấn
Thành viên HĐQT
Ông Lê Tiến Bộ
Thành viên HĐQT
Ông Trần Trung Chiến
Thành viên HĐQT
Ban tổng giám đốc
Ông Nguyễn Văn Tuấn
Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
Ông Đinh Ngọc Thuận
Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc
Ông Trương Thanh Hiệp
Phó Tổng Giám Đốc