Sơ đồ tổ chức

Screenshot_2022-05

Giới thiệu nhân sự

Ban kiểm soát
Bà Phạm Thị Kim Hòa
Trưởng Ban kiểm soát
Bà Trịnh Thị Hoa
Thành viên Ban kiểm soát
Ông Lê Đức Thuận
Thành viên Ban kiểm soát
Hội đồng quản trị
Ông Đinh Ngọc Thuận
Chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn Văn Tuấn
Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Ông Phan Đình Thám
Thành viên HĐQT
Ông Phạm Anh Tuấn
Thành viên HĐQT
Ông Trần Trung Chiến
Thành viên HĐQT
ÔNG TRẦN HÀO HIỆP
Thành viên độc lập HĐQT
ÔNG NGUYỄN VĂN LƯƠNG
Thành viên độc lập HĐQT
Ban tổng giám đốc
Ông Nguyễn Văn Tuấn
Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Ông Trương Viết Hoàng Sơn
Phó Tổng Giám đốc
Ông Trần Trung Chiến
Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Minh Tân
Phó Tổng Giám đốc