10. Tờ trình về điều chỉnh ngành nghề kinh doanh theo quy định về hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa