8. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát