6. Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019, dự kiến trích lập các quỹ năm 2020 và mức chi trả cổ tức năm 2019