3. Báo cáo của HĐQT về hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình quản trị Công ty năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020