5. Báo cáo về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động SXKD năm 2019 tại Công ty CP Sonadezi Châu Đức