7. Tờ trình về việc chọn Công ty Kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty CP Sonadezi Châu Đức năm 2020