9. Tờ trình về mức lương, thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát